Dwellers (2014) ni Eliza Victoria

dwellers

Maikli ang buhay at pagkatapos ng lahat ay hindi natin talaga kilala ang isa’t isa. Ito ang naiiwan sa akin sa pagbabasa sa Dwellers ni Eliza Victoria. Nakasalalay ang pananangan at pagbitiw sa buhay sa kawalang-katiyakan. Makikilala natin dito ang magkapatid na sina Louis at Jonah, pero hindi natin talaga sila makikilala dahil hindi na sila sina Louis at Jonah. O hindi naman talaga sila sina Louis at Jonah, kundi ang magpinsang tumakas sa serye ng mga kamatayan mula sa isang angkan na may mga karunungan at kakayahan na binabasag ang ating katwiran.

Kakaiba ang paghabi ni Victoria ng kababalaghan dahil nakalunan ito sa mga suliranin ng alaala bilang sisidlan ng pagkatao. Subalit saan nga nananahanan ang alaala, kung napakadaling burahin nito ng trauma ng karanasan, o bawat isa’y may ibang pag-alala sa nagdaan? Narito ang pamilya o kawalan ng pamilya bilang tali natin sa nagdaan—nariyan at wala riyan ay hindi natin matatakasan.

Kakaiba ang paghabi ni Victoria ng kagila-gilalas dahil naitatampok dito ang mga bukal ng kasalukuyang lungkot na nagiging dambuhalang ligalig sapagkat minamaliit at winawalang-halaga ng iba—ang kamalayan sa katawan (tumataba ba talaga ako? ano ngayon kung mataba ako?), ang subkultura ng sex video scandal (paglaganap ng mga pagkakataon upang maging voyeur at exhibitionist), ang patuloy na represyon sa kasarian (pagnanasang homoseksuwal)—na nauuwi sa mga  ang krimeng seksuwal (incest, rape) at pagpaslang o pagpapatiwakal.

Madilim ang mundo sa daigdig na kinatha ni Victoria, at ang dilim ay nag-uugat sa pagkakaugnay nating lahat. Nasa mga larawang guhit din ni Aldy Aguirre sa iba’t ibang bahagi ng aklat ang dilim na iyon, tulad ng mga lihim na hindi maisisilid sa planner sa larawan sa itaas at kumakawala upang tagtagin ang lahat ng ating katiyakan.

Wait, sabi sa dulo ng nobela. Hintay, sabi ng dulo ng nobela. Dahil ang wakas na hindi wakas ay isang pakiusap ng pananatili kahit tapos na ang lahat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: