Ang Sining sang-ayon sa mga Tautogram na Anímang Salita

AA12

Sa isang pagsusulit ng mga mag-aaral ko sa klase ng Panitikan ng Filipinas sa Ateneo nitong nagdaang Intersesyon, may bahaging sinubok ko silang sagutin kung ano ang ibig sabihin ng maganda sa sining sa pamamagitan ng apat na tautogram na may tig-aanim na salita. Sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, umaasa akong masusukat ang pagiging mapanuri at malikhain nila. Narito ang ilan sa mga paborito kong sagot ng mga mag-aaral.

Ano ang ibig sabihin ng maganda sa sining?

“Madalas, may matutuklasang mensaheng maaaring mahalaga.” ––Joaquin Papa

“Nagbabasa, nasa nilalaman ng nagsusulat nito.” ––Paolo Calapas

“Niyanig ng naratibong nagbabago ng nais.” ––Marielle Mendiola

“Puwede pang pag-isipan para pag-unawa’y palawakin.” ––Miggy Arayata

“Alamin at alalahanin ang adhikain: aktuwalisasyon.” ––Railey Montalan

“Mag-isip, maniwala––mararamdaman mo’y mahiwaga’t makapangyarihan.” ––Celina Arenillo

“Magandang matitigan, maaaring mapag-isipan, masarap maalala.” ––Oliver Cortero

“Nakapupukaw ng natatanging nilalaman ng ninanais.” ––Cassie Lim

“Nagbibigay ng naratibong nagpapakita ng nilalaman.” ––Apples Daleon

“Isang inspirasyong ibig ialay, ibig ilahad.” ––Sandy Cabisuelas

Ang dalawang ito naman, parehong isinulat ni RC Rosario, at ibig ko ang kapangahasan ng mga tugon niyang maaaring mapang-uyam (o maaari ring hindi, at matapat lámang sa materyal na pangangailangan ng ating realidad):

“Sobrang simple,” sagot sa siguradong sarili.

Kanais-nais kapag kumikita ka kahit kaunti.

Samantala, si Joan Lao naman ang nakakuha ng pinakamarami kong naibigang tugon. Tatlo sa apat niyang ibinigay na sagot ang may natatanging liwanag:

Mabuting maintindihan mong mayroong makabuluhang masusuri.

Naipakita nito na nakaraa’y nakabibighaning natuklasan.

Kapag kinilala’t kinilatis kong katha’y katuwiran.

Ilan lámang ang mga ito sa dahilan kung bakit hindi ako nagsasawang magturo at matuto rin sa mga mag-aaral. Parang cliché ito pero totoong natututo ako mismo sa mga estudyante sa mga ganitong pagkakataon na hinahamon ko silang mag-isip at maging malikhain at ako ang nagugulat at naliliwanagan sa ipinakikita nilang talas ng kamalayan.

Ikaw, may sarili ka bang sagot sa tanong?

23 Hulyo 2015 | 3:22 nh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers

%d bloggers like this: