Tungkol sa Ikalawang Mahabang Pagsusulit

2015-07-07 06.03.45 HDR
Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon sa Ateneo. Tungkol ito sa Ikalawang Mahabang Pagsusulit.

Nasa ibaba ang limang tesis. Isa sa limang ito ang ipaliliwanag mo sa iskedyul ng iyong pagsusulit na pabigkas sa Martes (Hulyo 14) o Miyerkoles (Hulyo 15). Ipo-post sa labas ng Kagawaran ng Filipino ang sign-up sheets para sa oral exams sa Lunes (Hulyo 13), alas-9:30 nu.

 

Mga Pahayag na Tesis
 
1. Sa nobelang Cubao 1980 ni Tony Perez, ang pusang Cubao na nagpalaki’t kinalakihan ni Tom ay isang laberintong tahanan na nagtatampok ng mga tagong sulok ng siyudad na tumitiyak na wala na ngang ganap na dilim sa gitna ng urbansisasyon.
 
2. Sa nobelang Cubao 1980 ni Tony Perez, naitatampok ang oberpas bilang metonimiya ng Cubao bilang lunan ng pansamantala, at bilang metapora rin ng relokasyon ni Tom patungo sa pag-asa ng pagpapatúloy o hindi pananatilì patungo sa nasa kabilang bahagi ng kawalang-malay.
 
3. Mahalaga ang mga nilalang na kagila-gilalas sa ating mga naratibong-bayan dahil sa kakayahan ng mga ito na diktahan ang haraya na lumikha ng pag-aalinlangan, at sa sandali ng pag-aalinlangan naitutulak ang tao upang maging mas mapandama, mapagmatyag, at malikhain.
 
4. Sa mga maikling kuwento ni Tony Perez na “Ang Tikbalang,” “Ang mga Manananggal,” “Ang Babaeng Nakaputi,” at “Tipanan,” nailalantad ang ugnayan ng babae at lalaki sang-ayon sa naratibisasyon ng buhay at kamatayan na umiinog sa paggalugad at pag-unawa sa daigdig ng dilim.
 
5. Samantalang mahalaga sa imahinasyon ng kulturang popular ang mga usaping tulad ng pang-araw-araw at heograpikong pagkonsumo ng mga teksto, kritikal ding sipatin ang pagtatatag ng mga siyudad at layo/lapit dito ng karanasan ng bayan sa pagkatha niya ng larawan ng kulturang popular.

 

Proseso ng Pagsusulit na Pabigkas
Dumating sa Kagawaran ng Filipino sampung minuto bago ang nakatakdang oras ng pagsusulit. Maghintay nang tahimik. Tatawagin ko ang mag-aaral na nakatakda nang humarap sa pagsusulit. Pagdating sa silid ng pagsusulit, bubunot ng numerong katumbas ng mga pahayag na tesis. Pagkabunot, babasahin nang malakas ang pahayag na tesis at saka gugugulin ang natitirang mga minuto sa pagpapaliwanag sa nabunot na pahayag. Titigil lámang ang mag-aaral sa pagsasalita kapag pinatigil na ng guro; kailangang magamit ang nakatakdang oras (10 minuto) sa pagtalakay.

 

Batayan ng Pagmamarka
Mahusay at buong pagpapaliwanag sa nabunot na pahayag sa pamamagitan ng:
  1. malinaw at tuloy-tuloy na pagsasalita
  2. mabisang paggamit ng wika
  3. masinop na daloy ng pahayag at mga idea
  4. matatág na argumento at pagbibigay-katuwiran
  5. mainam na pagbibigay-halimbawa mula sa mga tinalakay at binasa
  6. mainam na paggamit ng mga personal na halimbawa
  7. paggamit nang lubos sa itinakdang 10 minuto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers

%d bloggers like this: