Si Daginding, ang Unang Daga sa Buwan (1980) nina Roberto Alonzo at Renato Gamos

NCBD Blog Tour Header

BILANG BAHAGI NG NBCD 2015 BLOG TOUR, itinatampok ko ngayon ang isa sa mga paborito kong aklat-pambata: ang Si Daginding, ang Unang Daga sa Buwan (Adarna House, 1980), na ikinuwento ni Roberto Alonzo (Virglio S. Almario) at iginuhit ni Renato Gamos.

Sabihin pa, marami akong paboritong aklat-pambata ngayon sa iba’t ibang dahilan, pero isa ito sa mga naging paborito kong aklat-pambata bilang bata noon––noong nasa grade school ako sa Liceo de San Pablo at dinadayo pa ang school namin ng mga nangunguha ng order ng librong Adarna. Ilan sa mga naaalala kong binili noon, matápos pilítin sina Inay na bigyan ako ng ekstrang pera para sa mga libro, ang Noong Unang PanahonAlamat ng Lansones, at ito ngang Si Daginding.

IMG_0676

Tampok sa kuwento ang buwan, ang isa sa pinakamatandang bukal ng ating pangarap at haraya, na tinatanaw ng mga daga bilang “keso de-bolang gawa ng Diyos.” Kahanga-hanga si Daginding at natatangì sa lahat ng mga daga sapagkat sa harap ng pangarap na marating ang buwan, hindi siya nanatiling nakatanaw lámang dito. Nagbasa siya’t nanaliksik, at pagkatapos ay isinakatuparan ang planong makagawa ng raketsip. Pangarap itong naghatid sa kaniya nang lampas pa sa daigdig. Subalit nang makarating sa buwan, natuklasan niyang puro bato lámang ang buwan. Nagmamadali siyang umuwi sa daigdig bitbit ang malungkot na balita, pero walang naniwalang sa buwan siya nanggaling. At sa wakas ng kuwento, ang malagim na tensiyon ng katotohanan at pag-asa: “At sabihin man niyang ang buwan ay bato, / Ang tingin pa rin ng lahat, ito’y masarap na keso.”

Hanggang ngayon, nararamdaman ko ang lungkot sa gayong wakas. Kapag binabalikan ko ito, lalo kong nakikitang nakaimpluwensiya ang aklat na ito sa pagtatanim ng pagnanasa sa akin na makapagsulat din. Na para bang ang mismong pagsusulat ay pagtatangkang tapatán ang pagsusumikap ni Daginding na magbasá, manaliksik, at isakatuparan ang pangarap, paniwalaan man ng iba o hindi ang kinahinatnan ng pagsisikap.

Samantala, nananatilì ang buwan na bahagi ng mundo natin habang hindi rin ganap na bahagi nito. At sa ganitong balintuna ng mga larawan ng ating mga pangarap nakakatha ang mga Daginding ng ating lahi na kumikilos nang higit kaysa basta pagtingala sa ninanasa, sapagkat naniniwalang mayroon tayong magagawa.

One Comment on “Si Daginding, ang Unang Daga sa Buwan (1980) nina Roberto Alonzo at Renato Gamos

  1. Pingback: NCBD 2015 Blog Tour | Xi Zuq's Nook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers

%d bloggers like this: